Sp

 

 

 

 

 

Særlige interesseområder er odder, flagermus, småpattedyr (mus og spidsmus) og vandhulsfauna. Endvidere kortlægning af rødliste arter og

”Bilag IV-arter.” JTL Fauna Consult har tæt kontakt til et stort netværk af specialister, der kan bistå ved undersøgelser. Optælling og overvågning

af ynglende - og rastende fugle sker efter internationale metoder. Der kan tilbydes følgende arbejdsopgaver:

 

Arbejdsgangen vil typisk være: Opgavetildeling - Indsamling og bearbejdning - Resultater i rapportform.

 

Sjældne arter På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt

beskyttede i hele EU. JTL Fauna Consult deltager gerne i registrering og overvågning af disse arter -

det gælder specielt: spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, stor vandsalamander, klokkefrø, grønbroget tudse,

strandtudse, markfirben og alle arter flagermus samt birkemus, hasselmus, odder, marsvin og gråsæl.

 

Padder og Krybdyr JTL Fauna Consult har stor erfaring med registrering af padder i vandhuller og anvise

forslag til forbedring af arternes levemuligheder. Har ligeledes stor erfaring med registrering af markfirben.  

 

Fugle Optællinger af ynglefugle og trækfugle i fuglebeskyttelsesområder (Ramsar m.fl.), men også i andre

mindre afgrænsede områder som, søer, enge, moser etc. Der anvendes internationale optællingsmetoder.  

 

Det fuglevenlige område Den fuglevenlige have/matrikel. Hvad yngler der af fuglearter på min matrikel?

Hvordan skabes bedre forhold for fuglelivet? Plejeforslag, trusler etc.

 

Pattedyr Kortlægning af alle arter pattedyr bl.a. på grundlag af sporfund.

 

Det dyrevenlige område Den dyrevenlige have/matrikel. Hvad findes der af padder, krybdyr, fugle og

pattedyr på min matrikel? Hvordan skabes bedre forhold for disse dyrearter? Plejeforslag etc.

 

Flagermus JTL Fauna Consult har specialiseret sig i kortlægning af flagermus og har investeret i avanceret

lytteudstyr, der gør det muligt at artsbestemme de fleste flagermusarter. Arbejder pt. med registrering og

opsætning af flagermuskasser i kirker.

 

Odder Odderen bliver registreret ca. hver 6. år i Danmark. Men det er efter en metode, hvor der er for langt

mellem observationspunkterne og som dermed ikke giver kommunernes miljøafdelinger brugbare resultater.

JTL Fauna Concult har stor erfaring med registrering af odder og arbejder med et mere finmasket registrerings

-net ved vandløb og søer. Firmaet har arbejdet med mere specifikke opgaver  som registrering af odder i sø

- og bynære områder, hvor plejeplanforslag indgik som delprojekt.

 

Sporfund og byttedyr  Specialist i undersøgelse dyrespor af rester af byttedyr fra rovfugle og især ugler

(uglegylp) - i denne forbindelse har jeg registreret birkemus.

 

Korrekturlæsning Firmaet læser og kommenterer gerne større og mindre rapporter, der vedrører padder,

krybdyr, fugle og pattedyr herunder forslag til plejeplaner o.a.

 

Fotografering: Firmaet udfører digital fotografering af specifikke opgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er vist foto af blandt andet spidssnudet frø, snog, pindsvin, vandflagermus, opsætning af flagermuskasse, ræv, ilder, egern, rådyr, kongeørn, kirkeugle, halsbåndmus, rørspurv, skægmejse og broget fluesnapper.

 

 

Projekter udføres ansvarsbevidst og til konkurrence-dygtige priser

Konsulent Jørgen Terp Laursen · Engdalsvej 81B · 8220 Brabrand

 

Tlf. 86 26 12 96  Cvr. 16885177

E-mail: jtl@kirkeugle.dk
 

                   JTL Fauna Consult

Arbejder til glæde for naturen og for naturelskere.

jtl@kirkeugle.dk

Vi samarbejder med private, kommuner og regioner

Speciale i natur- og artsovervågning – inden for grupperne padder, krybdyr, fugle og pattedyr.

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    JTL Fauna Concult har særlig stor viden om rovfugle og ugler.

   

 

Vi kortlægger fuglene i dit naturområde.

Vi rådgiver om, hvordan du får flere fugle i din have, naturområde m.m. 

Vi rådgiver om, hvordan du kan få flere pattedyr i din have, naturområde m.m.

 

Vi er specialister i kortlægning og overvågning af odderen.

 

Vi ophænger

også

flagermus-

kasser

og

fuglekasser

 

.

 

Jørgen Terp Laursen m.fl. arbejder med overvågning af Danmarks ugler og rovfugle - læs mere på www.kirkeugle.dk  www.danmarksugler.dk  og www.danmarksrovfugle.dk

                                                      Vi undersøger lofter for husmår

og andre dyr som man ikke

ønsker at have boende

    og rådgiver